Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 
Laatst bijgewerkt op: [02-04-202]
Deze Algemene Voorwaarden (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de onderneming van Chaos bieren v.o.f. (Chaos bieren): Gevestigd te Wijhe, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder NR 77615808. Ons BTW nr is NL861066224B01. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan info@chaosbieren.nl

1. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Chaosbieren (“het Bedrijf”) en haar klanten (“de Klant”) met betrekking tot de verkoop van producten of andere diensten.

2. PRODUCTINFORMATIE
Het Bedrijf streeft ernaar om accurate en actuele productinformatie te verstrekken, inclusief beschrijvingen, specificaties en afbeeldingen. Desondanks kan het Bedrijf niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig foutvrij is. De Klant stemt ermee in zelfstandig verificatieonderzoek te doen voorafgaand aan een aankoopbeslissing.

3. BESTELLINGEN EN PRIJZEN
3.1 Bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door het Bedrijf en beschikbaarheid van de producten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren.

3.2 Prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van de geldende prijs op het moment van de bestelling, tenzij anders overeengekomen.

4. LEVERING EN VERZENDING
4.1 Het Bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om producten binnen de geschatte levertijd te verzenden. Vertragingen kunnen echter voorkomen en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vertraagde leveringen.

4.2 Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

5. AANPSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade af, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere (im)materiële verliezen, tenzij dergelijke schade het directe gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van het Bedrijf.

6. Toepasselijk Recht en Geschillen Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen het Bedrijf en de Klant worden beheerst door het recht van Nederland. In geval van geschillen zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Nederland bevoegd.

7. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht voor nieuwe transacties na publicatie.

 

Algemene Voorwaarden Website

 

Deze Algemene Voorwaarden (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de website www.chaosbieren.nl van Chaos bieren v.o.f. (Chaos bieren):  Gevestigd te Wijhe, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder NR 77615808. Ons BTW nr is NL861066224B01. U kunt ons bereiken door  een e-mail te sturen aan info@chaosbieren.nl

Bij het gebruiken van deze website verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. In het geval je niet instemt met één van de voorwaarden die op deze pagina zijn vermeld, raden wij af om verder te gaan met het gebruiken van onze website.

Gebruik van deze website

Het gebruik van de op deze website aangeboden informatie geschiedt voor jouw eigen rekening en risico. Hoewel de aangeboden informatie met zorg wordt samengesteld kan het voorkomen dat de via deze website aangeboden informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Cookies

Wij gebruiken cookies. Bij het gebruiken van onze website ga je automatisch akkoord met ons beleid omtrent het gebruik van cookies. Deze zijn vermeld in onze privacy statement.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen omtrent de wijze waarop de website wordt gebruikt door elke gebruiker afzonderlijk. Deze cookies zorgen voor een verbeterde functionaliteit van de website en maken gepersonaliseerde marketing acties mogelijk. Sommige partners of marketing bedrijven (bijvoorbeeld Google) maken ook gebruik van deze cookies.

Informatie, producten en diensten van derden
Wanneer Chaos bieren links naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Chaos bieren de op die websites van derden aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Chaos bieren aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Chaos bieren niet geverifieerd.

Schermafbeeldingen
Zonder onze toestemming is het niet toegestaan om schermafbeeldingen van onze website te maken waarin visuele veranderingen worden gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten
Chaos bieren en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie zoals teksten, grafisch materiaal, merken, handelsnamen en logo’s. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chaos bieren of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Chaos bieren is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie op deze website, in het bijzonder informatie die door derden aan Chaos bieren is verstrekt, of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website.

Chaos bieren garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren en dat deze altijd beschikbaar is. Chaos bieren is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door het niet beschikbaar zijn van deze website.

Jouw privacy
Lees onze privacyverklaring.

Wijzigingen
Chaos bieren behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u daarom aan deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden voor de Webshop

 

1 ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Chaos bieren v.o.f. (Chaos bieren):  Gevestigd te Wijhe, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder NR 77615808. Ons BTW nr is NL861066224B01. U kunt ons bereiken door  een e-mail te sturen aan info@chaosbieren.nl

‘U’ Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met Chaos bieren

2 OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.

2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.

2.3 Chaos bieren is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk, zet-of programmeerfouten in haar catalogi, mailing of op de Website.

 

3  AANBIEDINGEN

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.

3.2 Chaos bieren is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt chaos bieren dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

4 WIJZE VAN BETALING

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: iDeal, …, … Chaos bieren kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In geval van niet tijdige betaling is Chaos bieren bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

5 INCASSOKOSTEN

5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen. Dit met een minimum van Euro 50,00.

5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.

5.4 Als een remboursbestelling terug gestuurd wordt naar Chaos bieren omdat deze niet is aangenomen of afgehaald worden hiervoor de kosten van de remboursbestelling en administratiekosten in rekening gebracht bij de klant. De kosten hiervan kunt u nalezen in artikel 5.1

6 LEVERING

6.1 De door Chaos bieren opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Chaos bieren, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Chaos bieren.

6.2 Chaos bieren behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Chaos bieren, moet u Chaos bieren vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. (zie ook artikel 4)

7 TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8 GESCHILLEN

8.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@chaosbieren.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

8.2 Komen wij er samen niet uit, dan heeft u het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

9 RETOURNEREN

9.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 8 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Chaos bieren te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn

9.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

9.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via e-mail aan Chaos bieren te melden. U dient het onaangebroken product binnen 8 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar Chaos bieren. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.

9.4. Chaos bieren behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

9.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Chaos bieren schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Chaos bieren u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

10 GEBREKEN EN/OF KLACHTEN

10.1 U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan Chaos bieren.

10.2 U bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klacht bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van u. Chaos bieren is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van u onder derden op te slaan.